Massagetafels & Massagestoelen
Naar Begin
Disclaimer

Op al onze leveringen zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing!
Deze kunt u op aanvraag toegestuurd krijgen, enkele punten zijn:
Bestellingen worden verstuurd wanneer de volledige betaling is voldaan.
Vervoer- of verzendkosten zijn bij retourzendingen voor rekening afzender.
Reclamaties moeten binnen 8 dagen in bezit van Massage Praktijk-Specials.

Copyright
Druk en typefouten voorbehouden
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij Massage praktijk -specials. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Massage Praktijk-Specials.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Massage praktijk specials kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden

Klik hier voor de Webshop